creutz-partners

Data Privacy

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de veiligheid van uw gegevens. Wij hebben derhalve geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

background

PRIVACYVERKLARING VAN CREUTZ & PARTNERS THE ART OF ASSET MANAGEMENT S.A. (»CREUTZ & PARTNERS«)

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN TOT WIE KAN IK MIJ WENDEN?

Verantwoordelijk voor verwerking en opslag van uw persoonsgegevens is:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
E-mailadres: info@creutz-partners.com
Website: www.creutz-partners.com

2. VAN WELKE BRONNEN EN GEGEVENS MAAKT CREUTZ & PARTNERS GEBRUIK?

Wii verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakeliike relatie ontvangen van onze klanten. Bovendien verwerken wi, voor zover vereist voor het verlenen van onze diensten, persoonsgegevens die wij rechtmatig (bijv. voor de witvoering van opdrachten, voor de tenuitvoerlegging van overeen-komsten of op grond van een door u verleende toestemming) hebben ontvangen van andere bedrijven binnen de Creutz & Partners Groep of van andere derden. Verder verwerken wij persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. Handels- en Verenigingenregister, pers, media, internet) rechtmatig hebben ingewonnen en mogen verwerken.

Relevante persoonsgegevens uit de procedure met geinteresseerden, bij totstandkoming van een overeenkomst, in het kader van een volmacht (rekening-volmacht) kunnen zijn:

Naam, adres /andere contactgegevens (telefoon, fax, e-mailadres), geboortedatum/-plaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke en huwelijkse staat, beroep, legitimatiebewijzen (bijv. gegevens paspoort), authentificatiegegevens (bijv. specimen handtekening), fiscaal-ID, FATCA-status.

Bij totstandkoming van een overeenkomst en gebruikmaking van diensten van Creutz & Partners (individueel vermogensbeheer, investment in C&P Funds/ CP NVST (collectief vermogensbeheer)) kunnen in aanvulling op voorgenoemde gegevens meer persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Deze omvatten in principe:

Informatie over kennis van en / of ervaring met financièle instrumenten (MiFID-status,) beleggingsgedrag/-strategie (omvang, frequentie, risicobereidheid/-draagkracht), documentatiegegevens (bijv. geschiktheidsverklaringen), beroep, financiele situatie (vermogen, financiele verplichtingen, inkomsten (uit on-/zelfstandig werk / handelsbedrijf), uitgaven), te verwachten wijzigingen in de vermogensomstandigheden (bijv. pensioenleeftijd), concrete doelen/ belangrijke aandachtspunten voor de toekomst (bijv. geplande ankopen, aflossing van financiele verplichtingen), fiscale gegevens, rekening- en depotsaldi.

In het kader van de fase van het leggen van het zakelijke contact en tijdens de zakelijke relatie, in het bijzonder door persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten die door u of Creutz & Partners zijn geinitieerd, ontstaan bovendien verdere persoonsgegevens, bijv. informatie over het communicatiekanaal (telefoon, brief, e-mail), datum, anleiding en resultaat; (elektronische) kopieën van correspondentie en informatie over de deelname aan direct marketing-maatregelen (bijv. nieuwsbriet).

3. WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS (VERWERKINGSDOEL) EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (hierna te noemen »AVG«)* en de Luxemburgse regels op gegevensbescherming.

a) Voor het voldoen an contractuele verplichtingen of voor precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in erste instantie voor het leveren van vermogensbeheerdiensten (individueel/collectief vermogensbeheer), inclusief de witvoering van transacties, in het kader van de witvoering van onze overeenkomsten met onze klanten of om op verzoek van u vóór de totstand-koming van overeenkomsten precontractuele maatregelen e nemen.

b) Op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1c AVG) of in het openbaar belang (artikel 6, lid 1e AVG)

Bovendien moeten wij als vermogensbeheerder voldoen an diverse juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke eisen (bijv. de wet van 5 april 1993 over de financiele sector; de wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; de wet van 18 december 2015 betreffende de automatische uitwisseling van informatie over financiele rekeningen in fiscale dossiers en / of andere geldende wetten of vorschriften - alle in de actueel geldende versie) en wettelijke verplichtingen (bijv. circulaires en verordeningen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«)). Tot de doelstellingen van de verwerking behoren onder andere de identiteitscontrole, de fraude- en witwaspreventie, en het voldoen aan fiscaal-juridische controle- en meldplichten.

c) Op grond van uw toestemming (artikel 6, lid la AVG)

Als u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. voor de verzending van de nieuwsbrief van onze »Villa Louise«, voor de verzending van de Factsheets van de C&P Funds of voor het gebruik van de CP NVST-app), is er sprake van rechtmatigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming. Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor toestemmings-verklaringen die vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, aan ons zijn verstrekt. Let op: en intrekking geldt niet met terugwerkende kracht. Gegevensverwerking van vóór de intrekking is hieraan niet onderhevig.

d) In het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1f AVG)

Voor zover vereist verwerken wij uw gegevens behalve voor de eigenlijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst ook voor de behartiging van legitime

belangen van ons of derden. Voorbeelden:

 • het stellen van wettelijke aanspraken en verdediging bij juridische geschillen;

 • garantie van de II-veiligheid en het 11-bedrijf;

 • verhindering van strafbare feiten;

 • videobewaking voor de handhaving van het huisrecht, voor het verzamelen van bewijzen bij inbraken en overvallen;

 • maatregelen voor de beveiliging van gebouwen (bijv. toegangscontrole);

 • maatregelen voor de handhaving van het huisrecht;

 • maatregelen voor de business control en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Als wij beogen legitime belangen als wettelijke grondslag vor de verwerking van persoonsgegevens te gebruiken, zullen wij altijd passend rekening houden met de rechten van de betrokken personen.

4. WIE ONTVANGT MIJN GEGEVENS?

Toegang tot uw gegevens krijgen die personen, die deze nodig heben voor het witvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Ook door ons ingezette dienstverleners en agenten kunnen vor dit doel gegevens ontvangen als ze het bankgeheim en onze schriftelijke gegevensbeschermingsaanwijzingen waarborgen.

Met het oog op de datatransmissie an ontvangers buiten Creutz & Partners moet allereerst worden vermeld dat wi als vermogensbeheerder zwigplicht hebben over alle klantgerelateerde feiten en informatie, waarvan wii in kennis worden gesteld (beroepsgeheim en gegevensbescherming krachtens onze Algemene Voorwaarden). Informatie over u mogen wij alleen doorgeven als wettelijke bepalingen dit voorschrijven, u toestemming hebt gegeven en / of de door ons angewezen opdrachtuitvoerders op gelijke wijze de naleving van het beroepsgeheim en de regelingen van de AVG/de Luxemburgse regels op gegevensbescherming.

Op deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:

 • openbare instellingen en instanties (bijv. CSSF, belastingdiensten en -autoriteiten) wanneer er sprake is van een wettelijke of regelgevende verplichting;

 • andere krediet- en financiele dienstverleningsinstellingen, vergelikbare instellingen en opdrachtverwerkers naar wie wi voor de uitvoering van de zakelijke relatie met u persoonsgegevens sturen. In detail: archivering, documentverwerking, datascreening vor antiwitwasdoeleinden, gegevens-vernietiging, inkoop/aankoop, klantenbeheer, marketing, mediatechniek, rapportage aan toezichthoudende autoriteit, research, onkostendeclaratie, telefonie, mailing, websitebeheer, financiele en beleggingsdiensten, aandeelhoudersregister;, fondsbeheer;, betalingsverkeer, auditdiensten.

Andere gegevensontvangers kunnen die autoriteiten zijn voor welke u uw toestemming voor de overdracht van gegevens hebt gegeven of voor welke u ons hebt gevrijwaard van het bankgeheim krachtens overeenkomst of toestemming.

5. WORDEN MIJN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN GEZONDEN?

Creutz & Partners slaat uw persoonsgegevens in principe op in Luxemburg resp. binnen de Europese Unie (EU). Dit geldt ook voor de verwerking van de gegevens. Gegevensoverdracht buiten de EU (zogenaamde derde landen) vindt alleen plaats als dit voor de witvoering van uw opdrachten vereist is, wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale meldingsplicht) of u ons toestemming hebt gegeven.

6. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wii verwerken uw persoonsgegevens zo lang als voor de vervulling van onze contractuele en wetteliike plichten vereist is. Hetzelfde geldt voor de opslag van uw persoonsgegevens. Daarbij dient in acht genomen te worden dat onze zakeliike relatie en langdurige schuldovereenkomst is die voor meerdere jaren is aangegaan.

Als de gegevens niet langer vereist zijn om te voldoen an contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd tenzi de verdere tijdelijke - verwerking ervan vereist is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen an handels- en belastingtechnische opslagterminen: daarbij valt te denken an het Luxemburgse Wetboek van Koophandel, de belastingwet, de wet op de financiele sector en de anti-witwaswet. De daarin voorgeschreven opslag- en documentatieterminen bedragen twee (2) tot tien (10) jaar;

 • Opslag van bewijs in het kader van verjaringstermijnen. Volgens de vorschriften van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek kunnen deze verjaringsterminen tot wel dertig (30) jaar bedragen.

7. BESTAAT ER EEN PLICHT VOOR DE BESCHIKBAARSTELLING VAN GEGEVENS?

In het kader van onze zakelijke relatie moet u die persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor het aangaan en de witvoering van de / een zakelijke relatie en de vervulling van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zijn of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij doorgaans de totstandkoming van de overeenkomst of de witvoering van de opdracht moeten afwijzen of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer witvoeren resp. moeten wii deze beeindigen.

In het bijzonder zijn wij krachtens de witwasvoorschriften ertoe verplicht u vóór het aangaan van de zakelijke relatie bijvoorbeeld an de hand van uw identiteitsbewijs te identificeren en daarbij uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en woonadres te vragen en te registreren. Opdat wij deze wettelijke verplichtingkunnen naleven, moet u ons de noodzakelijke informatie en documenten ter beschikking stellen en in de loop van de zakelijke relatie optredende wijzigingen onverwijld doorgeven. Mocht u ons de noodzakelijke informatie en documenten niet ter beschikking stellen, mogen wij de door u gewenste zakelijke relatie niet starten of voortzetten.

8. WELKE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?

a) Toegang tot uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op toegang tot de op u betrekking hebende persoonsgegevens die u Creutz & Partners ter beschikking hebt gesteld. Op verzoek kunt u ook een gratis exemplaar hiervan verkrigen.

Bovendien hebt u het recht de op u betrekking hebende persoonsgegevens in en gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt u het recht dat deze gegevens rechtstreeks door ons an derden worden doorgegeven.

b) Rectificeren, actualiseren en / of verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt ook contact opnemen met Creutz & Partners als u opgeslagen persoonsgegevens wilt rectificeren, bijwerken of verwijderen. De betreffende contact-gegevens vindt u in paragraaf Se. Houd er rekening mee dat u erst uw identiteit moet verifieren vooraleer u wijzigingen kunt aanbrengen.

Conform de aanwijzing voor verwijdering worden uw persoonsgegevens onverwijld door Creutz & Partners gewist (elektronische gegevens) resp. vernietigd (gegevens in fysieke vorm) mits wettelijke/ toezichtrechtelijke opslagterminen zoals voorzien in paragraaf 6 dit niet in de weg staan.

c) Recht op intrekken van een toestemmingsverklaring

Enkele van de verwerkingsactiviteiten door Creutz & Partners kunnen op uw toestemming berusten. In dit geval hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Als u uw toestemming intrekt, zullen Creutz & Partners en bij de gegevensverwerking betrokken derden de verwerking van uw persoons-gegevens stoppen, tenzij een verdere verwerking of opslag is toegestaan of vereist krachtens de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens of andere geldende wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat Creutz & Partners uw aanvragen eventueel niet kan behandelen of u geen diensten en / of informatie meer ter beschikking kan stellen.

d) Recht op beperking van gegevensverwerking en recht van bezwaar

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (i) als de persoonsgegevens niet juist zijn, (ii) als de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering van uw persoonsgegevens weerlegt, (iii) als Creutz & Partners uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar de opslag van dergelijke gegevens door u gewenst wordt om uw rechten te doen gelden, er aanspraak op te maken of te verdedigen bij rechtszaken of (iv) als Creutz & Partners nog steeds een gerechtvaardigd belang bij de betreffende persoonsgegevens kan doen gelden.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de realisatie van het gerechtvaardigd belang door Creutz & Partners verzameld en verwerkt zin.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

e) Recht op indienen van klacht / witoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming

Indien u bij Creutz & Partners een klacht wilt indienen vanwege inbreuk op gegevensbescherming of als u uw rechten inzake gegevensbescherming uitoe-fenen wilt, gelieve contact op te nemen op het volgende adres:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Functionaris vor gegevensbescherming
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
F-mailadres: datenschutz@creutz-partners.com

Wii bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen twee (2) werkdagen. Wii zullen ons viterste best doen uw verzoek zo snel mogeliik en binnen één (1) maand na datum van indiening te beantwoorden. Mocht het langer duren dan één (1) maand voordat wii op uw verzoek reageren, dan zullen wi u daarvan in kennis stellen en u de betreffende redenen mededelen.

Mocht u niet tevreden zijn met het resultaat of de afhandeling van uw klacht door Creutz & Partners of de witoefening van uw rechten inzake gegevens-bescherming, dan kunt u zich als volgt wenden tot de Luxemburgse autoriteit voor gegevensbescherming:

Commission nationale pour la protection des données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Telefoon : +352 261 06 01
Website : www.cnpd.lu

9. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde an de vertrouwelijkheid en daarmee ook an de veiligheid van uw gegevens. Wij heben derhalve geschikte technische (bijv. virusscanners, firewalls) en organisatorische maatregelen (bijv. toegangscontrole /-beperking) getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, tegen onrechtmatige of onbedoelde wiziging of verwijdering, alsook tegen verlies en tegen onbevoegde doorgifte of onbevoegde toegang.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 ter bescherming van natuurlike personen bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vrije dataverkeer en opheffen van de richtlijn 95/46/EG.

PRIVACYVERKLARING VAN C&P FUNDS SICAV (DE »C&P FUNDS«)

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen door de volgende gezamenlijke verwerkingsverantwoordeliken (volgens artikel 26 van de Europese

Algemene verordening gegevensbescherming! (hierna te noemen »AVG«)*:

C&P Funds SICAV
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Telefoon: +352 978 22 11
E-mailadres: CP-NVST@creutz-partners.com
Website: www.creutz-partners.com/nl/funds

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
E-mailadres: info@creutz-partners.com
Website: www.creutz-partners.com

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de C&P Funds en de beheersmaatschappij Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. (hierna te noemen »wij« of »ons«) bevat de verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met een overeenkomst tussen de twee partien.

Deze overeenkomst regelt in wezen wie verantwoordelijk is vor elke naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming, voornamelijk met betrekking tot de bescherming van uw rechten inzake gegevensbescherming (zie paragraaf 8 hieronder) en de nakoming van de verplichtingen inzake informatie over gegevensbescherming.

Het is in erste instantie de verantwoordeliikheid van de C&P Funds om u met deze »Privacyverklaring« de informatie te verstrekken die vereist is overeen-komstig artikel 13 en 14 AVG.

Hoewel er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wii in principe evenzeer verantwoordelijk zin voor de naleving van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, is Creutz & Partners, als beheersmaatschappij en hoofdkantoor van de C&P Funds, primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming, kunt u altijd contact opnemen met de C&P Funds of de beheersmaatschappij. Wij zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen van door u uitgeoefende juridische standpunten en elkaar alle informatie verstrekken die nodig is om op uw verzoek te reageren. Let wel dat volgens paragraaf 8e) de functionaris voor gegevensbescherming van de beheersmaatschappij het aanspreekpunt bij uitstek is voor de uitoefening van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

2. VAN WELKE BRONNEN EN GEGEVENS MAKEN WIJ GEBRUIK?

Wii verwerken persoonsgegevens die wii in het kader van onze zakelike relatie ontvangen van onze klanten. Bovendien verwerken wii, voor zover vereist voor het verlenen van onze diensten, persoonsgegevens die wij rechtmatig (bijv. voor de uitvoering van opdrachten, voor de tenuitvoerlegging van overeenkomsten of op grond van een door u verleende toestemming) hebben ontvangen van andere bedriven binnen de Creutz & Partners Groep of van andere derden. Verder verwerken wij persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. Handels- en Verenigingenregister, pers, media, internet) rechtmatig hebben ingewonnen en mogen verwerken.

Relevante persoonsgegevens uit de procedure met geinteresseerden, bij opening en bijhouden van een register, in het kader van een volmacht kunnen zin:

Naam, adres/andere contactgegevens (telefoon, fax, e-mailadres), geboortedatum/-plaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke en huwelijkse staat, beroep, legitimatiebewijzen (bijv. gegevens paspoort), authentificatiegegevens (bijv. specimen handtekening), fiscaal-ID, FATCA-status.

Bij totstandkoming van een overeenkomst en gebruikmaking van onze diensten kunnen in aanvulling op voorgenoemde gegevens meer persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Deze omvatten in principe:

Informatie over kennis van en/of ervaring met financiele instrumenten (MiFID-status,) beleggingsgedrag/-strategie (omvang, frequentie, risicobereidheid/-draagkracht), documentatiegegevens (bijv. geschiktheidsverklaringen), beroep, financiele situatie (vermogen, financiele verplichtingen, inkomsten (uit on-/ zelfstandig werk/handelsbedrijf), uitgaven), te verwachten wijzigingen in de vermogensomstandigheden (bijv. pensioenleeftijd), concrete doelen/belangrijke aandachtspunten voor de toekomst (bijv. geplande aankopen, aflossing van financiële verplichtingen), fiscale gegevens, rekening- en depotsaldi.

Bij de aanvang van het zakelijke contact en tijdens de zakelijke relatie, zullen bijkomende persoonsgegevens bijgehouden worden, in het bijzonder door persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten die door u of door ons geinitieerd werden, bijv. informatie over het communicatiekanaal (telefoon, brief, e-mail), datum, aanleiding en resultaat; (elektronische) kopieën van correspondentie en informatie over de deelname an direct marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbrief).

3. WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS (VERWERKINGSDOEL) EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de Luxemburgse regels op gegevensbescherming.

A) Voor het voldoen an contractuele verplichtingen of voor precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in erste instantie voor het leveren van het collectieve vermogensbeheer, inclusief de uitvoering van trans-acties, in het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten met onze klanten of om op verzoek van u vóór de totstandkoming van overeenkomstenprecontractuele maatregelen te nemen.

B) Op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1c AVG) of in het openbaar belang (artikel 6, lid 1e AVG)

Bovendien moeten wij voldoen aan diverse juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke eisen (bijv. de wet van 5 april 1993 over de financiele sector; de wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; de wet van 18 december 2015 betreffende de automatische uitwisseling van informatie over financiele rekeningen in fiscale dossiers en/of andere geldende wetten of vorschriften - alle in de actueel geldende versie) en wettelijke verplichtingen (bijv. circulaires en verordeningen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«)). Tot de doelstellingen van de verwerking behoren onder andere de identiteitscontrole, de fraude- en witwaspreventie, en het voldoen an fiscaal-juridische controle- en meldplichten.

C) Op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a AVG)

Als u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. voor de verzending van de nieuwsbrief van onze »Villa Louise«, voor de verzending van de Factsheets van de C&P Funds of voor het gebruik van de CP NVST-app), is er sprake van rechtmatigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming. Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor toestemmings-verklaringen die vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, aan ons zin verstrekt. Let op: een intrekking geldt niet met terugwerkende kracht. Gegevensverwerking van vóór de intrekking is hieraan niet onderhevig

D) In het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1f AVG)

Voor zover vereist verwerken wij uw gegevens behalve voor de eigenlijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst ook voor de behartiging van legitime belangen van ons of derden. Voorbeelden:

 • het stellen van wettelijke aanspraken en verdediging bij juridische geschillen;

 • garantie van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf;

 • verhindering van strafbare feiten;

 • videobewaking voor de handhaving van het huisrecht, voor het verzamelen van bewijzen bij inbraken en overvallen;

 • maatregelen voor de beveiliging van gebouwen (bijv. toegangscontrole);

 • maatregelen voor de handhaving van het huisrecht;

 • maatregelen voor de business control en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Als wij beogen legitime belangen als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te gebruiken, zullen wij altijd passend rekening houden met de rechten van de betrokken personen.

4. WIE ONTVANGT MIJN GEGEVENS?

Toegang tot uw gegevens krijgen die personen, die deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Ook door ons ingezette dienstverleners en agenten kunnen voor dit doel gegevens ontvangen als ze het bankgeheim en onze schriftelijke gegevensbeschermings-aanwijzingen waarborgen.

Op deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zin:

 • openbare instellingen en instanties (bijv. CSS, belastingdiensten en -autoriteiten) wanneer er sprake is van een wettelijke of regelgevende verplichting;

 • andere krediet- en financiele dienstverleningsinstellingen, vergelijkbare instellingen en opdrachtverwerkers naar wie wij voor de uitvoering van de zakelijke relatie met u persoonsgegevens sturen. In detail: archivering, documentverwerking, datascreening voor antiwitwasdoeleinden, gegevensvernietiging, inkoop/ aankoop, klantenbeheer, marketing, mediatechniek, rapportage an toezichthoudende autoriteit, research, onkostendeclaratie, telefonie, mailing, websitebeheer, financiele en beleggingsdiensten, aandeelhoudersregister, fondsbeheer, betalingsverkeer, auditdiensten.

Andere gegevensontvangers kunnen die autoriteiten zijn voor welke u uw toestemming voor de overdracht van gegevens heeft gegeven of voor welke u ons hebt gevrijwaard van het bankgeheim krachtens overeenkomst of toestemming

5. WORDEN MIJN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN GEZONDEN?

Wii verwerken en slaan uw persoonsgegevens in principe op in Luxemburg resp. binnen de Europese Unie (EU). Dit geldt ook voor de verwerking van de gegevens. Gegevensoverdracht buiten de EU (zogenaamde derde landen) vindt alleen plaats als dit voor de uitvoering van uw opdrachten vereist is, wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale meldingsplicht) of u ons toestemming hebt gegeven.

6. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wii verwerken en slaan uw persoonsgegevens op zo lang als voor de vervulling van onze contractuele en wetteliike plichten vereist is. Hetzelfde geldt voor de opslag van uw persoonsgegevens. Daarbij dient in acht genomen te worden dat onze zakelijke relatie een langdurige schuldovereenkomst is die voor meerdere jaren is aangegaan.

Als de gegevens niet langer vereist zijn om te voldoen an contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd tenzij de verdere - tijdelijke - verwerking ervan vereist is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan handels- en belastingtechnische opslagtermijnen: daarbij valt te denken an het Luxemburgse Wetboek van Koophandel, de belastingwet, de wet op de financiele sector en de anti-witwaswet. De daarin voorgeschreven opslag - en documentatietermijnen bedragen twee (2) tot tien (10) jaar.

 • Opslag van bewijs in het kader van verjaringstermijnen. Volgens de vorschriften van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek kunnen deze verjaringstermijnen tot wel dertig (30) jaar bedragen.

7. BESTAAT ER EEN PLICHT VOOR DE BESCHIKBAARSTELLING VAN GEGEVENS?

In het kader van onze zakelijke relatie moet u die persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor het aangaan en de uitvoering van de zakelijke relatie en de vervulling van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zin of die wii wettelijk verplicht zin te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij doorgaans de totstandkoming van de overeenkomst of de uitvoering van de opdracht moeten afwijzen of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren resp. moeten wij deze beeindigen.

In het bijzonder zijn wij krachtens de witwasvoorschriften ertoe verplicht u voor het aangaan van de zakelijke relatie bijvoorbeeld aan de hand van uw identiteitsbewijs te identificeren en daarbij uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en woonadres te vragen en te registreren. Opdat wij deze wettelijke verplichtingkunnen naleven, moet u ons de noodzakelijke informatie en documenten ter beschikking stellen en in de loop van de zakelijke relatie optredende wizigingen onverwiild doorgeven. Mocht u ons de noodzakelike informatie en documenten niet ter beschikking stellen, mogen wii de door u gewenste zakelijke relatie niet starten of voortzetten.

8. WELKE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?

A) Toegang tot uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op toegang tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld. Op verzoek kunt u ook een gratis exemplaar hiervan verkrijgen.

Bovendien hebt u het recht de op u betrekking hebende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt u het recht dat deze gegevens rechtstreeks door ons an derden worden doorgegeven.

B) Rectificeren, actualiseren en/of verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt ook contact opnemen met ons als u opgeslagen persoonsgegevens wilt rectificeren, bijwerken of verwijderen. De betreffende contactgegevens vindt u in paragraaf 8e. Houd er rekening mee dat u erst uw identiteit moet verifiëren vooraleer u wijzigingen kunt aanbrengen.

Conform de aanwijzing voor verwijdering worden uw persoonsgegevens onverwijld gewist (elektronische gegevens) resp. vernietigd (gegevens in fysieke

vorm) mits wettelijke/toezichtrechtelijke opslagtermijnen zoals voorzien in paragraaf 6 dit niet in de weg staan.

 1. Recht op intrekken van een toestemmingsverklaring
  Enkele van de verwerkingsactiviteiten kunnen op uw toestemming bersten. In dit geval hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij en de betrokken derden de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij een verdere verwerking of opslag is toegestaan of vereist krachtens de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens of andere geldende wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat wij uw aanvragen eventueel niet kunnen behandelen of u geen diensten en/of informatie meer ter beschikking kunnen stellen.

 2. Recht op beperking van de gegevensverwerking en recht van bezwaar

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (i) als de persoonsgegevens niet juist zin, ((i) als de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering van uw persoonsgegevens weerlegt, (ill) als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar de opslag van dergelijke gegevens door u gewenst wordt om uw rechten te doen gelden, er aanspraak op te maken of te verdedigen bi rechtszaken of (iv) als wij nog steeds een gerechtvaardigd belang bij de betreffende persoonsgegevens kunnen den gelden.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de realisatie van ons gerechtvaardigd belang verzameld en verwerkt zun.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

E) Recht op indienen van klacht/uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming

Indien u een klacht wilt indienen vanwege inbreuk op gegevensbescherming of als u uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen wilt, gelieve contact op te nemen op het volgende adres:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Functionaris voor gegevensbescherming
18. Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
datenschutz@creutz-partners.com

Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen twee (2) werkdagen. Wij zullen ons uiterste best doen uw verzoek zo snel mogelijk en binnen één (1) maand na datum van indiening te beantwoorden. Mocht het langer duren dan één (1) maand voordat wij op uw verzoek reageren, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen en u de betreffende redenen mededelen.

Mocht u niet tevreden zijn met het resultaat of de afhandeling van uw klacht of de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming, dan kunt u zich nog wenden tot de Luxemburgse autoriteit voor gegevensbescherming:

Commission nationale pour la protection des données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Telefoon : +352 261 06 01
Website : www.cnpd.lu

9. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde an de vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de veiligheid van uw gegevens. Wij hebben derhalve geschikte technische (bijv. virusscanners, firewalls) en organisatorische maatregelen (bijv. toegangscontrole/-beperking) getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, tegen onrechtmatige of onbedoelde wijziging of verwijdering, alsook tegen verlies en tegen onbevoegde doorgifte of onbevoegde toegang.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ DE SOLLICITATIE - EN SELECTIEPROCEDURE DOOR CREUTZ & PARTNERS THE ART OF ASSET MANAGEMENT S.A. (CREUTZ & PARTNERS)

In het kader van de sollicitatie- en selectieprocedure stelt de sollicitant Creutz & Partners en aantal persoonsgegevens ter beschikking. Bij deze persoons-gegevens gaat het hoofdzakelijk om het volgende:

 • persoonlijke basisgegevens, zoals familie- en voornaam, geboortedatum, burgerlijke staat, woonadres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.);

 • andere persoonlijke gegevens, zoals cv, officiele kwalificaties / getuigschriften, socialezekerheidsnummer, ziektekostenverzekering,

 • prestatiegegevens, zoals bijv. opleidingscertificaten, referenties, evaluaties.

Creutz & Partners verwerkt deze gegevens voor de afwikkeling van de sollicitatie- en selectieprocedure in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)* en de in Luxemburg geldende vorschriften voor gegevensbescherming. De verwerking van de persoons-gegevens vindt met name plaats om te voldoen an precontractuele maatregelen in de zin van artikel 6 (1) b) van de AVG. Creutz & Partners verwerkt de gegevens in papieren of elektronische vorm. Binnen Creutz & Partners verkrigen die personen toegang tot de persoonsgegevens, die deze nodig heben vor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Creutz & Partners verwerkt de persoonsgegevens op de locatie van de maatschappelijke zetel van de firma in Luxemburg.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden door Creutz & Partners in principe bewaard voor de duur van de selectie- en sollicitatieprocedure.

Daarna worden de gegevens aan de sollicitant geretourneerd of verwijderd, resp. vernietigd.

Creutz & Partners kan de persoonsgegevens van de sollicitant in individuele gevallen ook gedurende en langere periode bewaren om de sollicitant ook voor toekomstige vacatures en sollicitatieprocedures in anmerking te kunnen nemen. In ieder geval zal Creutz & Partners de persoonsgegevens van de sollicitant uiterlijk 2 jaar na ontvangst verwijderen / vernietigen.

Wat betreft zijn persoonsgegevens heeft de sollicitant de volgende rechten:

a) Toegang tot persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

De sollicitant heeft het recht op toegang tot de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, die hij Creutz & Partners ter beschikking heeft gesteld en het recht een kopie ervan te verkrijgen.

De sollicitant heeft bovendien het recht de op hem betrekking hebende persoonsgegevens in en gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en hij heeft het recht dat deze gegevens rechtstreeks door Creutz & Partners an derden worden doorgegeven.

b) Rectificeren, actualiseren en / of verwijderen van persoonsgegevens

De sollicitant heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten rectificeren, actualiseren of te laten bijwerken of verwijderen. Conform de aanwijzing voor verwijdering worden uw persoonsgegevens onverwijld door Creutz & Partners gewist (elektronische gegevens) resp. vernietigd (gegevens in fysieke vorm).

c) Recht op intrekking van een toestemmingsverklaring

De sollicitant heeft het recht zijn toestemming voor de gegevensverwerking door Creutz & Partners op ieder gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toe-stemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming vor intrekking daarvan onverlet. Als de toestemming wordt ingetrokken, stopt Creutz & Partners de verwerking van de persoonsgegevens onverwijld. Het intrekken van de toestemming kan als gevolg heben dat Creutz & Partners mogelijk niet (meer) kan antwoorden op aanvragen van de sollicitant of hem niet meer in anmerking kan nemen in het kader van toekomstige sollicitatieprocedures.

d) Recht op beperking van de verwerkte gegevens en recht van bezwaar

De sollicitant heeft het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken als de persoonsgegevens niet juist zijn of als de verwerking onrechtmatig is, maar ook als hij de verwijdering van zijn persoonsgegevens weerlegt, als Creutz & Partners de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkings-doeleinden, maar de opslag van dergelijke gegevens door de sollicitant gewenst wordt om diens rechten te doen gelden, er aanspraak op te maken of te verdedigen bij rechtszaken of als de werkgever ook verder en gerechtvaardigd belang bij de betreffende persoonsgegevens kan den gelden.

De sollicitant heeft op elk gewenst moment het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die voor de realisatie van een

gerechtvaardigd belang door Creutz & Partners verzameld en verwerkt zijn.

Voor het geldend maken van zijn rechten kan de sollicitant zich op ieder gewenst moment schriftelijk wenden tot Creutz & Partners via de volgende contactgegevens:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
datenschutz@creutz-partners.com

De sollicitant kan op ieder gewenst moment bij Creutz & Partners een klacht vanwege inbreuk op gegevensbescherming indienen. Indien de sollicitant niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, dan kan hij zich als volgt wenden tot de Luxemburgse autoriteit voor gegevensbescherming:

Commission nationale pour la protection des données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
www.cnpd.lu

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook an de veiligheid van persoonsgegevens. Creutz & Partners heeft daarom geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Europese Rad van 27 april 2016 ter bescherming van naturlike personen bi de verwerking van persoons-gegevens voor het vrije dataverkeer en opheffen van de richtlijn 95/46/EG.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons in staat stellen om bepaalde informatie over u en uw gebruik van onze website op uw toestel (bijv. PC, smartphone, tablet) op te slaan. Met cookies kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website vergroten, onze website optimaliseren en de functionaliteit van onze website waarborgen. U kunt de opslag van cookies controleren (d.w.z. toestaan of vermijden). Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van cookies de functionaliteit van onze website kan beperken. U kunt de cookies die al op uw toestel zijn opgeslagen, via uw browser verwijderen.

De cookies op deze website zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Strikt noodzakelijke cookies
- Functionele cookies
- Performance cookies