creutz-partners

Legal

Op deze pagina stellen wij u verschillende juridische documenten ter beschikking van Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.

background

1. Gebruiksmachtiging

Wanneer u gebruik maakt van deze website, verleent Creutz & Partners u een herroepbare en niet overdraagbare toestemming voor het gebruik van de website. Dit geldt alleen wanneer u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en de daarin vermelde beperkingen naleeft. Het is niet toegestaan de werking van de website te onderbreken of te beïnvloeden.

2. Algemene informatie

De gegevens en opinies op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Een deel van de gegevens en opinies zijn publicitaire mededelingen (met name de factsheets van de subfondsen C&P Funds ClassiX, C&P Funds QuantiX en C&P Funds DetoX). De gegevens en opinies vormen in geen geval beleggingsadvies, fiscaal of juridisch advies of enige andere vorm van aanbeveling. Voorts zijn zij geen aanbod noch een uitnodiging om beleggingsbeslissingen van welke aard dan ook te nemen, zoals het handelen in financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen) of het sluiten van overeenkomsten voor financiële diensten (bijvoorbeeld vermogensbeheer). De informatie is met name geen vervanging voor passend beleggers- en productgerelateerd advies van Creutz & Partners.

In verband met de gegevens over beleggingsfondsen moet u er rekening mee houden dat de enige basis voor aankoop ervan het desbetreffende geldige verkoopprospectus is, inclusief de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente gecontroleerde jaarverslag. Deze gegevens zijn kosteloos verkrijgbaar bij Creutz & Partners of kunnen van deze website worden gedownload.

Een belegging in effecten biedt de mogelijkheid bovengemiddelde rendementen te behalen. Een dergelijke belegging brengt echter ook risico’s met zich mee, aangezien effecten vanwege verschillende factoren aanzienlijk en permanent in waarde kunnen dalen. Beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn verliezen op het belegde kapitaal te aanvaarden. Bovendien mogen uit beleggingsresultaten uit het verleden geen conclusies worden getrokken ten aanzien van de toekomstige waardeontwikkeling.

3. Distributiebeperkingen

De gegevens en opinies op deze website met betrekking tot C&P Funds en zijn subfondsen zijn in het algemeen niet gericht tot beleggers die woonachtig zijn in landen waar de subfondsen niet zijn geregistreerd of anderszins voor distributie zijn toegelaten. Bovendien zijn zij uitdrukkelijk niet gericht op beleggers met woonplaats in België of in Nederland.

4. Opmerkingen voor US-personen

De inhoud van deze website en meer bepaald de hier gepubliceerde documenten en de informatie die zij bevatten, mogen niet verspreid worden in de VS. In het bijzonder mogen de aandelen van C&P Funds niet in de VS of aan US-Personen of op rekening van dergelijke personen te koop aangeboden of verkocht worden.

5. Gegevens

Creutz & Partners controleert en actualiseert de gegevens op deze website regelmatig. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen deze gegevens of de gegevens waarop zij gebaseerd zijn, ondertussen veranderd zijn. Creutz & Partners aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en betrouwbaarheid of volledigheid van de gegevens. Verder aanvaardt Creutz & Partners geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud en gegevens van deze website. Creutz & Partners garandeert evenmin dat de website of een functie of inhoud van deze website foutloos en vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn en dat fouten zullen worden gecorrigeerd.

6. Verwijzingen naar andere internetpagina’s (hyperlinks)

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere internetpagina’s. Creutz & Partners heeft geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte internetpagina's en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de vormgeving ervan. Het gebruik van deze internetpagina's gebeurt op uw eigen risico.

7. Auteursrecht

Alle rechten en aanspraken (met inbegrip van auteursrechten, merknamen, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten) op, voor en uit de gegevens en inhoud (met inbegrip van teksten, gegevens, grafieken en logo's) op deze website zijn zonder beperking onderworpen aan de respectievelijke geldende bepalingen en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Door het gebruik van de website verwerft u geen rechten op de inhoud ervan. Het auteursrecht op gepubliceerde, door Creutz & Partners zelf opgestelde inhoud, berust uitsluitend bij Creutz & Partners. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren of gebruiken van dergelijke inhoud in andere elektronische of gedrukte publicaties of in een andere vorm is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van Creutz & Partners. In toegelaten gevallen moet de draagwijdte van de respectieve toestemming worden nageleefd en moet worden verwezen naar de oorsprong van de reproductie en de rechten van Creutz & Partners.

8. Communicatie per e-mail

Het internet is toegankelijk voor iedereen. E-mails die via het internet worden verzonden, zijn derhalve niet vertrouwelijk noch veilig. Zij kunnen door derden worden bekeken, onderschept of gewijzigd, of zij kunnen verloren gaan. E-mails kunnen landsgrenzen overschrijden, zelfs wanneer de afzender en de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden. Daarom dient u geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie per e-mail te sturen. Het is raadzaam vertrouwelijke informatie per post te verzenden. Creutz & Partners is niet aansprakelijk voor schade in verband met mededelingen of opdrachten die via e-mail of een ander elektronisch berichtensysteem worden verzonden (bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website).

9. Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website is voor uw eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de website en het downloaden van de inhoud.

Creutz & Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van de op de website gepubliceerde informatie of van het ontbreken van informatie. Dit geldt met name voor schade als gevolg van beleggingsbeslissingen. Vorderingen voor schade van directe of indirecte aard, van onrechtmatige aard of voortvloeiend uit gevolgschade vallen ook onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

10. Diverse bepalingen

10.1 Toepassingsgebied
Deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen de gebruikers van de website en Creutz & Partners.

10.2 Beschikbaarheid van de website
Creutz & Partners behoudt zich het recht voor om te allen tijde de werking van de website te wijzigen, op te schorten of volledig stop te zetten, met inbegrip van de op de website aangeboden diensten, informatie, eigenschappen of functionaliteiten, die toegankelijk zijn in het kader van het toegelaten gebruik van de website. Creutz & Partners behoudt zich bovendien het recht voor om het gebruik van individuele eigenschappen, functionaliteiten of diensten te beperken of de toegang tot het geheel of delen van de website zonder voorafgaande mededeling te beperken.

10.3 Overdracht van taken
Creutz & Partners behoudt zich het recht voor om functies die verband houden met de exploitatie van de website door derden te laten uitvoeren.

10.4 Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Creutz & Partners behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.5 Vrijwaringsclausule
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.